ในปัจจุบันนี้มีการคิดค้นเครื่องล้างจานขึ้นเพื่อความสดวกสบาย และประหยัดระยะเวลาในการล้างเหมาะย่างยิ่งสำหรับร้านอาร โรงเรียนเรียน 

โรงอาหาร  และโรงแรม